asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Veiklos kokybės įsivertinimas

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

 

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas mokyklos veiklos ir rezultatų naudingumo tyrimas, padedantis nustatyti, kaip pasiekiami mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos tikslai ir kokius tikslus progimnazija gali kelti į ateitį.

 

Įsivertinimo tikslas:

Atlikti progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, aktualų ugdymo kokybės ir kitų mokyklos veiklos sričių
tobulinimo krypčių numatymui bei padėti progimnazijos direktoriui vykdyti švietimo stebėseną.

Uždaviniai:

1. Rinkti, fiksuoti, apdoroti, analizuoti ir įforminti progimnazijos veiklos srities „Mokyklos kultūra“ kokybės įsivertinimo rezultatus, atskleisti gerosios praktikos pavyzdžius.

2. Padėti numatyti progimnazijos tobulinimo perspektyvą bendradarbiaujant su mokyklos savivaldos institucijomis.

3. Ruošti rekomendacijos progimnazijos veiklos planavimui bei iniciuoti priemones progimnazijos veiklos tobulinimui remiantis veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis.

5. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos progimnazijos veiklos kokybę.

6. Didinti progimnazijos personalo kompetenciją, skatinti savo paskirties refleksiją

7. Teikti progimnazijos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie mokyklos veiklos sričių kokybę., skleisti gerosios patirties pavyzdžius.

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATŲ 2015m. APIBENDRINIMAS

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas atliktas vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito rekomendacijomis, patvirtintomis LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.ISAK – 607,bei Nacionalinės vertinimo agentūros rekomendacijomis "Mokyklų savęs vertinimo instrumentai ir jų naudojimo rekomendacijos" (2010m.).
Atlikdami 2015m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą naudojomės Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros interneto platforma „IQES online Lietuva".
Platusis veiklos kokybės vidaus įsivertinimas atliktas 2015m sausio mėnesį. Buvo nustatytos progimnazijos veiklos sėkmingiausios sritys:
• 2.3.3 Mokytojo ir mokinio dialogas (3,5),
• 2.1.2 Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (3,5),
• 2.2.2 Pamokos struktūros kokybė (3,5),
• 2.2.3 Klasės valdymas (3,5),
• 4.4.2 Pagalba renkantis mokyklą (3,4).
Tobulintinos progimnazijos veiklos sritys:
• 4.2.2 Psichologinė pagalba (2,5),
• 5.3.2 Lyderystė mokykloje (2,6),
• 5.4.2 Dėmesys personalui (2,8),
• 5.4.3 Personalo darbo organizavimas (2,9),
• 5.5.1 Lėšų vadyba (2,9).
Giluminiam įsivertinimui buvo pasirinkta silpniausiai įvertintos 5 srities ,,Mokyklos strateginis valdymas" 3 veiklos rodikliai: 5.3.2 Lyderystė mokykloje, 5.4.2 Dėmesys personalui bei 5.4.3 Personalo darbo organizavimas.
Išanalizavę ir apibendrinę gautus įsivertinimo rezultatus nustatėme, kad 5 srities ,,Mokyklos strateginis valdymas" veiklos rodikliai: 5.3.2 Lyderystė mokykloje, 5.4.2 Dėmesys personalui , 5.4.3 Personalo darbo organizavimas atitinka trečią iliustracijų lygį, bei nustatėme stipriąsias progimnazijos veiklos puses ir privalumus:
• Mokykloje veikia mokinių savivalda.
• Mokykloje sudarytos palankios sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui siūlyti ir įgyvendinti savo iniciatyvas.
• Sudarytos sąlygos tobulintis ir kelti kvalifikaciją.
• Mokykloje vyksta mokytojų darbo patirties sklaida.
• Darbuotojai žino administracijos nuostatas ir reikalavimus vertinant jų veiklą mokykloje.
Iš giluminio įsivertinimo rezultatų paaiškėjo ir tobulintinos progimnazijos sritys:
• Darbuotojų skatinimas už geros veiklos rezultatus.
• Mokyklos administracijos pavyzdys teigiamai veikiant bendruomenę, palaikant lyderystę.
• Įvairių grandžių lyderių galimybių platesnis išnaudojimas.
• Informacijos sklaida apie mokinių gyvenimą.

 

Partnerystė

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Mokyklos adresas

K. Korsako g. 10, LT – 78359 Šiauliai
Tel./faks. 8 ~ 41 510225
El. paštas: gytariai@splius.lt
Įmonės kodas: 191819195
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre