asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Veiklos kokybės įsivertinimas
There are no translations available.

Ugdymas ir mokymasis

Šiaulių Gytarių progimnazijos
giluminio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų apibendrinimas

2016 m.

Atliekant progimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimą, buvo remiamasi Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo  mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“ Nr. ĮSAK-607.

2016 m. giluminiam įsivertinimui pasirinkti šie veiklos rodikliai:

2.4.1. Mokymosi motyvacija

2.4.2. Mokėjimas mokytis

2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant

Tikslas;

Išsiaiškinti mokinių noro mokytis, aktyvumo ir pasitikėjimo savo jėgomis lygį, gebėjimą mokytis savarankiškai, savo mokymosi sunkumų, problemų suvokimą ir gebėjimą jas spręsti.

 

Giluminis vidaus veiklos kokybės įsivertinimas buvo atliktas naudojant Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros interneto platformą „IQES online Lietuva“.

Respondentų skaičius:

  • •Mokytojai – 24 (iš 42)
  • •Mokiniai – 132 ( iš 135)
  • •Tėvai – 105 ( iš 110)

 

Pagalbinis rodiklis 2.4.1. Mokymosi motyvacija atitinka mokyklos iliustracijų  3 lygį.

Stiprybės:

Didžioji dalis mokinių nepraleidžia pamokų be priežasties.

Mokiniai jaučia atsakomybę už savo mokymąsi.

Mokiniai žino, kur norės mokytis baigę šią mokyklą.

Tobulintina veikla:

Silpna mokymosi motyvacija.

Mokytojų, mokinių ir tėvų  netenkina mokinių mokymosi rezultatai.

Trūksta aktyvumo pamokose.

Mokiniai ne visada laiku atlieka namų darbus.

 

Pagalbinis rodiklis 2.4.2. Mokėjimas mokytis atitinka mokyklos iliustracijų 2 lygį, nors yra daug 3 lygio požymių.

Stiprybės:

Mokiniai žino ,ką sugeba atlikti savarankiškai.

Prireikus randa tinkamą ir reikalingą informaciją.

Atlikdamas skirtingas užduotis naudoja joms atlikti tinkamus būdus.

Tobulintina veikla:

Nesugeba savarankiškai pastebėti klaidų ir jas ištaisyti.

Nežino, kaip pagerinti savo mokymąsi.

Mokytojai mažai laiko skiria pokalbiui su mokiniu apie tai, kaip sekasi jam mokytis.

Pagalbinis rodiklis 2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant atitinka mokyklos iliustracijų 3 lygį.

Stiprybės:

Darbas grupėse organizuojamas taip, kad daugumai progimazijos mokinių įdomu dirbti grupėje.

Dirbdami  grupėje lengviau įsisavina mokomąją medžiagą.

Mokiniams patinka dirbti poromis, o mokytojai dažnai naudoja šį mokymo būdą.

Mokiniai laikosi tam tikrų elgesio normų ir draugiškumo, nes dirbdami grupėje sutaria su visais grupės nariais.

 

Tobulintina veikla:

 

Mokiniai teigia, jog mokytojai tik kartais keičia grupių sudėtį  ir dydį.

Mokytojai rečiau naudoja darbo grupėse ir projektinio darbo metodus.

 

 

Rekomendacijos:

  • Organizuoti mokytojams seminarą apie mokinių motyvacijos skatinimą.
  • Sudaryti sąlygas mokiniams būti aktyviems ir kūrybingiems taikant aktyviuosius metodus.
  • Ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją, t.y. sugebėjimą savarankiškai mokytis, nukreipiant ar nurodant,  kur gauti informacijos ir kreiptis pagalbos.
  • Mokyti mokinius pamokų metu įsivertinti savo gebėjimus, pastebėti savo klaidas ir mokytis jas ištaisyti.

Gytarių progimnazijos 2017 m. plačiojo įsivertinimo ataskaita

 

             Mokyklos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281,  ir Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267  ,, Dėl   mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos“.

           Veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas ir pagal platformos ,,Iqes online Lietuva. Instrumentai  mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti“ rekomendacijas ir pateiktas anketas.

        Plačiojo įsivertinimo rezultatai naudojami giluminio vertinimo problemai suformuluoti, priimti sprendimus, padėsiančius tobulinti mokyklos veiklą,  metinei veiklos programai ar strateginiam planui rengti ar koreguoti.

      Plačiojo įsivertinimo rezultatai buvo pristatyti pedagogų tarybos posėdyje. Nutarta metodinėse grupėse apsvarstyti problemines progimnazijos veiklos sritis ir pasiūlyti 2 problemines sritis giluminiam įsivertinimui atlikti.

 

2017 m. vykusio progimnazijos veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai:

5 aukščiausios vertės

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka -  3,3

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai          - 3,1

3.1.3. Aplinkų bendrakūra  - 3,0

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius  - 2,9

2.1.1. Ugdymo(-si) tikslai  - 2,9

 

5 žemiausios vertės

4.2. 3. Mokyklos tinklaveika -  2,3

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje -  2,4

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje  -2,4

2.3.1. Mokymasis  - 2,4

4.1.2. Lyderystė  - 2,4