asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Socialinis pedagogas
There are no translations available.

Savo darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu. Vykdyti ir kurti saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas, dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Socialinis pedagogas mokykloje yra pagalbos teikėjas vaikams, paaugliams, jų šeimoms, ginantis jų teises bei primenantis pareigas, padedantis vaikui rasti savo vietą sociume.
Socialinio pedagogo veiklos objektas yra pedagogiškai apleisti, patyrę socialinę atskirtį, turintys specialiųjų poreikių ugdytiniai – labiausiai pažeidžiama bendruomenės dalis, kuriai reikia supratimo ir pagalbos integruojantis į mokyklos, visuomenės gyvenimą

Tikslai
1. Teikti metodinę bei psichologinę paramą vaikams, jų tėvams ir pedagogams.
2. Tirti ir skatinti vaikų ir jaunuolių integravimąsi į mokyklos bendruomenę, visuomenę.
3. Sudaryti sąlygas pozityviai jauno žmogaus saviraiškai ir neformaliam ugdymui.
4. Padėti vaikams sprendžiant jų teisių ir interesų apsaugos problemas.
5. Nagrinėti ir šalinti mokyklos nelankymo priežastis, siekti, kad moksleivių tėvai aktyviau įsitrauktų į mokyklos gyvenimą.
6. Telkti mokyklos bendruomenę siekiant sukurti efektyvią ankstyvosios prevencijos sistemą ugdymo institucijoje.

Uždaviniai
1. Rinkti informaciją ir išsiaiškinti socialines problemas, įtakojančias mokinio elgseną ir mokymosi motyvaciją.
2. Užmegzti kontaktus su klientais.
3. Analizuoti ir vertinti situaciją.
4. Rinkti ir teikti informaciją apie pagalbą teikiančias bei prevenciją vykdančias tarnybas.
5. Konsultuoti.
6. Tarpininkauti, atstovauti, koordinuoti.
7. Vykdyti prevencinį darbą.
8. Apibendrinti ir įvertinti pokyčius.

Socialinio pedagogo funkcijos
·         Įvertinimo (renka informaciją,daro išvadas).
·         Konsultacinę (pataria,konsultuoja).
·         Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
·         Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
·         Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
·         Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
·         Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
·         pedagogais ir Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
·         Socialinio ugdymo.

Pagrindinės socialinės pedagogės veiklos formos:
Individualus darbas su mokiniais ir jų tėvais – konsultacijos, pokalbiai.Darbas grupėje - mokinių pažinimas (pagal reikalą  pravesti anketavimus), anketų analizės.Konsultavimas - susirinkimai, pasitarimai, pagal poreikius ir tyrimai.Mokymas ir švietimas – diskusijos, pokalbiai, gyvenimo įgūdžių, sveikos gyvensenos ugdymas,  mokyti kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save ir aplinką, gebėti priimti sprendimus, spręsti problemas, elgtis visuomenėje priimtais būdais, valdyti emocijas ir kt.

Socialinės pedagoginės pagalbos tinklo kūrimas – projektai - programos.