asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Renginiai
PATVIRTINTA
 

Šiaulių Gytarių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 m. vasario 25 d.

 

 įsakymu Nr. V-218(1.3.)

 
ŠIAULIŲ GYTARIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
 
RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 

1. Renginių organizavimo tvarkoje apibrėžiami mokinių neformaliojo ugdymo renginių, vykstančių Šiaulių Gytarių pagrindinėje mokykloje, tikslai, uždaviniai, principai, ugdomosios kompetencijos bei numatomas renginių organizavimas, vykdymas ir priemonės šiai tvarkai įgyvendinti.

 

2. Tradiciniai renginiai įrašomi į mokyklos metinės veiklos planą nurodant pavadinimą, vietą, datą, rengėjus, atsakingą mokytoją ar asmenį. Taip pat renginiai, kuriuos inicijuoja mokyklos metodinės grupės, įrašomi į mokyklos neformaliojo ugdymo planą. Planas skelbiamas viešai.

 

3. Planą rengia, renginių vykdymą koordinuoja atsakingas neformaliojo ugdymo organizatorius bei metodinių grupių pirmininkai. Tradicinius renginius organizuoja neformaliojo ugdymo organizatorius, kitus suplanuotus - mokytojai, o klasių vadovai inicijuoja pasirengimą, kartu su mokiniais dalyvauja juose, padeda organizuoti.

 

4. Mokyklos patalpose gali būti vykdoma tik su mokinių ugdymu bei maitinimu susijusi veikla, taip pat kultūrinis ir neformalusis bendruomenės švietimas.

 

5. Renginiai organizuojami taip, kad nebūtų trikdomas formaliojo ugdymo procesas. Pamokų metu gali būti organizuojami su ugdymo procesu, mokymo programomis susiję mokyklos bei miesto ar respublikos renginiai: olimpiados, konkursai, varžybos, integruoti projektai, integruota veikla.

Integruota formaliojo ir neformaliojo ugdymo veikla planuojama kiekvienais metais sudarant mokyklos ugdymo planą.

Organizatorių ir dalyvaujančių mokinių sąrašai skelbiami mokytojų kambaryje, mokinių dalyvavimas derinamas su mokytojais. Gali būti koreguojamas pamokų tvarkaraštis, o mokiniams skiriamos savarankiškos užduotys.

Kiti pramoginiai, kultūriniai renginiai turi būti organizuojami po pamokų.

                     
II. RENGINIŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 

6. TIKSLAS:
 Renginių organizavimo mokykloje tikslas – ugdant kompetencijas, formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

7. UŽDAVINIAI:
7.1. Skatinti mokinius domėtis mokslu, menu, kultūra, sportu, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias, sudaryti sąlygas saviraiškai ir asmenybės vystymuisi.

7.2. Ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, formuoti ir stiprinti bendražmogiškų vertybių sistemą, ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo gebėjimus.

 

7.3. Plėtoti mokinių ugdymo (-si) mokykloje kryptis ir formas, gerinti vaikų užimtumo kokybę, padėti integruotis aktyvioje visuomenėje bei mokytis.

 

7.4. Telkti vietos bendruomenę ir socialinius partnerius, plėtoti galimybes rūpintis mokinių socializacija, įtraukiant į aktyvią veiklą ir socialinę atskirtį patiriančius, ypatingų poreikių (itin gabius ir talentingus) vaikus.

 

7.5. Ugdyti sveiką vaikų ir jaunimo gyvenseną ir psichologinį vaikų ir jaunimo atsparumą     žalingiems aplinkos veiksniams.

 
 
III. RENGINIŲ ORGANIZAVIMO PRINCIPAI
 


8. Aktualumo principas – renginių pasiūla skirta socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti.

9. Kontekstualumo principas – renginiai siejami su krašto ūkinės, socialinės, kultūrinės raidos kontekstu, kartu su juo atsinaujina pagal nuolat kintančias visuomenės reikmes.

10. Demokratiškumo principas – mokytojai, tėvai ir vaikai yra neformaliojo ugdymosi proceso kūrėjai, kartu identifikuoja poreikius.

11. Prieinamumo principas – sudaromos visos sąlygos mokinio kompetencijoms ugdytis per pasirinktą veiklą. Siūlomos neformaliosios veiklos būdai yra prienami visiems mokiniams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį.

12. Individualizavimo principas – mokiniai įtraukiami į neformaliąją veiklą pagal kiekvienam iš jų reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus.

13. Savarankiškumo principas – vaikai laisvai renkasi tinkamiausias neformaliąsias veiklas kompetencijoms ugdyti, dalyvauja jose savo noru ir niekieno neverčiami.

14. Viešumo principas – teikti mokiniams informaciją, kuri padėtų pasirinkti jo interesus, polinkius, gebėjimus atitinkančius.

15. Veiksmingumo principas – organizuojant renginius siekiama geros kokybės rezultatų sumaniai ir taupiai naudojant turimus išteklius, nuolat vertinant, analizuojant ir planuojant veiklą, remiantis veiksminga vadyba – tinkamais ir laiku priimamais sprendimais.

 
 
IV. RENGINIŲ METU UGDOMOS KOMPETENCIJOS
 

16. Asmeninės – savęs pažinimo, savistabos, pasitikėjimo savimi, savęs vertinimo, savianalizės, saviraiškos, sveikos gyvensenos, atsakomybės už savo veiksmus.

17. Edukacinės – savarankiško mokymosi bei informacijos valdymo, mokymosi visą gyvenimą, informacijos gavimo, jos analizavimo bei panaudojimo, mąstymo lankstumo (loginio, kritinio – probleminio, kūrybinio).

18. Socialinės – bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje, demokratinių struktūrų ir procedūrų išmanymo, sprendimų priėmimo, konfliktų sprendimo, lygių galimybių įsisąmoninimo, ekologinės savimonės.

19. Profesinės – specifinių sričių žinių, gebėjimų ir įgūdžių, supratimo apie šiuolaikinę darbo rinką, požiūrio į veiklos kokybę.

20. Komunikacinės – gebėjimų pagal žinias, mokėjimus, įgūdžius gerai atlikti veiklą , susijusią su žmonių tarpusavio ryšiais, jų funkcionavimu, įprasminimu, tobulinimu.

 
V. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
 

21. Renginiai organizuojami ir vykdomi pagal Šiaulių Gytarių pagrindinės mokyklos mokslo metų veiklos programą bei neformaliojo ugdymo planą, patvirtintus mokyklos direktoriaus įsakymu.
Kiekvienas mokytojas, siūlydamas įtraukti renginį į mokyklos planą, suderina su metodine grupe. Grupės pirmininkas neformaliojo ugdymo organizatoriui pateikia numatomus pusmečiui (metams) renginius, kurie įtraukiami į mokyklos neformaliojo ugdymo renginių planą.

22. Renginio, kuris neįtrauktas į Gytarių pagrindinės mokyklos mokslo metų veiklos programą ar neformaliojo ugdymo renginių planą, patvirtintus mokyklos direktoriaus įsakymu, organizatorius ne vėliau kaip prieš 2 savaites (jeigu renginiui reikalinga aktų arba sporto salė) praneša neformaliojo ugdymo organizatoriui apie numatomą renginį, pateikia informaciją apie renginio trukmę, reikalingas patalpas, įrangą, reikalingą pagalbą.  

23.Renginius organizuoja neformaliojo ugdymo organizatorius, atskiri mokytojai,  mokytojų metodinės grupės: 

23.1. neformaliojo ugdymo organizatorius talkinant mokytojams bei mokiniams organizuoja tradicinius renginius – Rugsėjo 1-osios šventę, Mokytojų dieną, šv. Kalėdų ir Naujametinius renginius, aštuntokų paskutinio skambučio, mokslo metų pabaigos šventes;

23.2. muzikos, choreografijos mokytojams vadovaujant mokiniai dalyvauja mokyklos, miesto ir šalies koncertuose, konkursuose, projektuose;  

23.3.  socialinių mokslų mokytojai organizuoja pilietines akcijas, valstybinių datų paminėjimus;


23.4. kūno kultūros mokytojai organizuoja ir dalyvauja mokyklos, miesto, respublikos sporto renginiuose, mokyklos mikrorajono sporto šventėse, konkursuose, projektuose;

23.5.  technologijų, dailės mokytojams vadovaujant mokiniai dalyvauja įvairiose miesto rengiamose parodose, akcijose, projektuose bei organizuoja parodas, akcijas, projektus mokykloje, įvairius valstybinių datų paminėjimus, teikia pagalbą įvairiems mokyklos bendruomenės organizuojamiems renginiams;

23.6. dorinio ugdymo mokytojai organizuoja dorinio ugdymo savaitę ar dienas, tolerancijos ugdymo ir kt. projektus;

23.7. dalykų mokytojai ir metodinės grupės organizuoja dalykines savaites, mokinių tiriamųjų ir mokslinių darbų konferencijas, miesto olimpiadų ir konkursų pirmuosius turus;

23.8. prevencinius renginius organizuoja socialinis pedagogas, talkinant prevencinio darbo grupės nariams bei kitiems kolegoms;

23.9. klasių vadovai organizuoja  renginius pagal savo veiklos planą,  padeda auklėtiniams pasiruošti mokykloje organizuojamiems renginiams.

24. Pagal ugdymo planą koncentruotų dienų, skirtų kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai, renginius organizuoja klasės auklėtojai, koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokytojų tarybos sprendimu, šios dienos gali būti panaudotos vykdant tradicinius mokyklos renginius, kuriuos organizuoja ar kuriuose dalyvauja visa mokyklos bendruomenė (pvz. Kalėdiniai renginiai). 
            
25. Mokiniams (Mokinių tarybai) pageidaujant organizuoti diskoteką prašoma mokyklos administracijos leidimo ir klasių vadovų pritarimo.


26. Už mokinių saugumą bendrų mokyklos renginių metu atsako organizatoriai ar klasės vadovai, ar dalykų mokytojai.


27. Už mokinių saugumą renginiuose už mokyklos ribų atsako lydintys mokytojai, paskirti direktoriaus įsakymu.

 

28. Rekomenduojama švietimo įstaigoje organizuoti nemokamus renginius. Mokami renginiai organizuojami vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

 

29. Mokamas paslaugas teikiantys kolektyvai švietimo neformaliojo ugdymo organizatoriui ar kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui pateikia:

 

29.1. rekomendacijas ar atsiliepimus apie siūlomą programą bei trumpą renginio anotaciją (renginio formą ir turinį, datą, trukmę, vietą, numatomą dalyvių skaičių, amžių);

 

29.2. ne mažiau kaip dviejų renginio organizatorių vardus, pavardes, kontaktus;

 

29.3. higienos centro leidimą, jei programa atliekama su gyvūnais.

 

30. Pinigai už patalpų nuomą renginiui sumokami mokyklai pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytus įkainius.

 

31. Mokamo renginio kainą nustato švietimo įstaiga susitarimo būdu.

 

32. Mokiniams, vaikams mokant už renginius, turi būti išduodami bilietai.

 

33. Mokykla dėl svarbių priežasčių gali keisti renginio datą ar atsisakyti organizuoti renginį.

 

34. Visuose renginiuose vaikai dalyvauja savanoriškai, vaikų dalyvavimas mokamuose renginiuose derinamas su jų tėvais.

 

35. Renginių metu kiekvienas vaikas turi lygias teises su kitais vaikais ir negali būti diskriminuojamas dėl savo ar savo tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių.

 

36. Jei renginys atitinka 5 punktą ir yra organizuojamas pamokos metu, mokykloje dirbantys pedagogai privalo stebėti vaikų užsiėmimus, renginius ir užtikrinti mokinių saugumą.

 
 
VI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI RENGINIAMS
 

37. Renginiai mokykloje vyksta ne anksčiau kaip 8.00 ir baigiami ne vėliau kaip 21.00 val.                       

38. Į mokykloje organizuojamus renginius neįleidžiami netvarkingai apsirengę, apsvaigę nuo  kvaišalų mokiniai.

39. Svetimi asmenys į renginius neįleidžiami, jei to nenumato renginio scenarijus.

40. Renginio organizatoriai prieš renginį ir po jo sutvarko patalpas.

41. Renginio metu, pastebėjus mokinių elgesio normų pažeidimus (alkoholio vartojimą, rūkymą, kvaišalų naudojimą ir kt.), informuojami ir iškviečiami į mokyklą mokinių tėvai. Tokie mokiniai pašalinami iš renginio, jie perduodami atvykusiems tėvams. Išskirtiniais atvejais renginys nutraukiamas. Reikalui esant, kviečiama medicininė pagalba, informuojama policija.

 

42. Mokytojas, dalyvaujantis renginyje už mokyklos ribų ar jį organizuojantis, apie tai turi informuoti mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Direktoriaus pavaduotojui susipažinus su numatomo renginio planu ir jam pritarus, direktorius įsakymu leidžia mokiniams, lydimiems mokytojo - organizatoriaus, dalyvauti numatytame renginyje pagal patvirtintą turizmo renginių organizavimo tvarką.

 

43. Renginio organizatorius direktoriaus pavaduotojui ugdymui pristato ataskaitą (informaciją) apie mokinių dalyvavimą dalykiniuose renginiuose, pasiekimus.

Neformaliojo ugdymo organizatoriui renginio dalyvis ar organizatorius pateikia informaciją apie neformaliojo ugdymo renginį, mokinių dalyvavimą, pasiekimus, laimėjimus.

Informaciją pavaduotojas ir neformaliojo ugdymo organizatorius perduoda asmeniui, atsakingam už mokyklos internetinės svetainės administravimą. Informacija pristatoma mokyklos internetiniame puslapyje www,gytariai.lt