Kviečiame registruoti vaikus į priešmokyklinio ugdymo grupes Gytarių progimnazijoje 2022-2023 m. m.!
There are no translations available.

gytariu_herbas_s
Vadovaudamiesi Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-68  informuojame, kad nuo 2021 m. spalio 1 d.  priimami prašymai į Gytarių progimnazijos 2022-2023 m.m. priešmokyklinio ugdymo grupes. 

Mokinių priėmimo komisija (komisijos reglamentas):

Nijolė Lisauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkas;

Aušra Juknevičienė, raštinės administratorė – pirmininko pavaduotoja.

Nariai:

Asta Kleivaitė, socialinė pedagogė;

Dalia Šukienė, logopedė;

Rita Blaževičienė, profesinio orientavimo konsultantė.

 

1. Pateikiami dokumentai dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes:

  • prašymas (priimamas popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu, pasirašytas galiojančiu el. parašu) nuo spalio mėnesio, bet ne anksčiau nei vieneri mokslo metai, iki vaikas pradės lankyti PUG ;
  • vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

2. Vaiko, gyvenančio mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tėvai (globėjai) iki vasario 1 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PUG ateinančiais mokslo metais, netenka pirmumo teisės ir vaikas į PUG gali būti priimamas, jeigu mokyklos grupėje yra laisvų vietų. Į PUG priimami vaikai, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (aptarnaujama teritorija mokyklai priskiriama Savivaldybės tarybos sprendimu) tokia prioritetų tvarka:

  1. vaikas, kurio šeimai taikoma atvejo vadyba;
  2. vaikas, kurio brolis ar sesuo einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią mokyklą;
  3. vaikas, kurį augina vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);
  4. vaikas pagal prašymo registravimo mokykloje datą.
  5. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi prašomi duomenys, duomenys pateikti neteisingi, nesilaikoma reglamentuotų dokumento pateikimo reikalavimų.

Į priešmokyklines grupes prašymus ir kitus reikalingus dokumentus priima administratorius ( I aukšto fojė), darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val..  Pietų pertrauka 12.00- 12.45. Šiuo darbo laiku bus priimami ir popieriniai, ir elektroniniu parašu pasirašyti priėmimo dokumentai. Kitais su priėmimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Nijolę Lisauskaitę  Tel. (8-41) 510225, darbo laikas: pirmadieniais - penktadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Prašymas ir kiti pateikti dokumentai registruojami Mokyklos tėvų prašymų registre pagal dokumentų pateikimo datą ir laiką.

Elektroniniu parašu pasirašytus prašymus siųsti  gytariai@splius.lt .